• Etnik Gruplar ve Dinler

    Birçok dinin kayna?t??? bölge

    2018-12-05

    Tarih boyunca Budizm, Nasturilik, Manicilik ve ?slamiyet Xinjiang'da hakim olmu?tur. Dolay?s?yla Xinjiang, dünyada bu dört büyük dinin kayna?t??? tek bölge olma özelli?ini ta??yor.

    Budizm, M.S 1. yüzy?lda Xinjiang'dan ?pek Yolu güzergah?n? izleyerek do?uya do?ru Çin'in iç kesimine girdi. Bir H?ristiyan mezhebi olan Nasturilik M.S 6. yüzy?lda Xinjiang'a girdi. Arkeolojik çal??malara göre tarihte Xinjiang, Nasturili?in geni? bir ?ekilde benimsendi?i bir bölge olmakla s?n?rl? kalmay?p, ayn? zamanda bu dinin merkezi konumundayd?. Nasturilik, daha sonra ?slamiyet'in giri?iyle birlikte Xinjiang'da tarihe kar??t?. M.S 694 y?l?nda Manicilik, Çin'e girdi. 19. yüzy?ldan bu yana Çin'in Gansu eyaletinin Dunhuang ?ehri yak?nlar?ndaki Mogao Ma?aralar? ve Xinjiang'?n Turfan bölgesinde bulunan Manicili?e ait dini kitap ve belgeler, Manicili?in Çin'in kuzeybat?s?nda yayg?n olarak benimsendi?i ve derin etkiye sahip oldu?unu gösterdi. ?pek Yolu arac?l???yla 10. yüzy?l?n ortalar?nda Ka?gar'a giren ?slamiyet ise 16. ve 17. yüzy?llar aras?nda Xinjiang'?n tümüne yay?ld?. Bugün Xinjiang'da ya?ayan Uygurlar, Kazaklar, Huiler, Özbekler, K?rg?zlar, Tacikler ve Tatarlar?n da aralar?nda bulundu?u 10 etnik grup, ?slamiyet'e inan?r.

    766捕鱼下载 淘金棋牌首页| 千炮捕鱼达人app| 豪利棋牌app| 龙山棋牌首页| 新世界棋牌首页