• Turizm

  Xinjiang'daki çalg? köyü turizme canl?l?k kat?yor

  11.06.2019

  Satar ile dutar Xinjiang'da ya?ayan Uygur etnik grubundan vatanda?lara özgü çalg?lar?n ba??nda geliyor. Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Toksu ilçesinin Cay köyünde ya?ayan Uygur milliyetinden Heyit Emin çe?itli çalg?lar?n yap?m?nda usta olmas?n?n yan? s?ra satar ve dutar çal?p, halk türküsü söylüyor.

  65 ya??ndaki Heyit Emin ayr?ca çalg? yap?m?nda köyün en ya?l? maddi olmayan kültür miras? aktar?c?s? konumunda. 10 ya??ndan beri babas?ndan çalg? yapmay? ö?rendi?ini hat?rlatan Emin, böylece ailesinin üçüncü ku?ak halk sanat? enstrüman? zanaatkar? haline geldi?ini söylüyor.

  Cay köyü sakinlerinin neredeyse yar?s? halk sanat? çalg?s? yap?m?nda ustala?m??. Cay köyü, zengin yerel özelliklere sahip el yap?m? geleneksel çalg? üretimi aç?s?ndan önemli kültürel yerlerden biri olarak kabul ediliyor.

  Kendisinin yakla??k 20 farkl? türde yerel enstrüman yapmay? ve çalmay? bildi?ini anlatan Emin, küçüklükten beri ?ark? dinleyerek büyüdü?ünü, dolay?s?yla kendisinin müzi?e büyük ilgi duydu?unu ve çok sevdi?ini belirtiyor.

  Çalg? yap?m? için malzeme seçiminin çok önemli oldu?una i?aret eden Emin, genellikle dut a?ac?n?n tercih edildi?ini aktar?yor. ?yi bir çalg? yap?m? için konsantre olman?n önemine de?inen Emin, bir dutar üzerine desen oyulmas? için alt? gün gerekti?ini aktar?yor.

  47 y?ld?r çalg? yap?m?yla u?ra?an Emin'in yapt??? çalg?lar yurtiçinde hatta yurtd???nda da al?c? buluyor. "Çalg? Kral?" unvan?na sahip Emin'in bu tekni?i ö?renmek için ülkenin dört bir yan?ndan gelen ç?raklar?n?n say?s? gün geçtikçe art?yor.

  Emin'in en gurur duydu?u ç?raklar?ndan biri olan Hu?ur Süleyman 25 y?ld?r çalg? yap?m? tekni?ini ö?renmeyi ve geli?tirmeyi sürdürüyor. Süleyman zanaat?n zorlu?unu anlat?rken, "Ustam bana sab?rla ö?retiyor, her bir a?amay? ö?renmek için 7 veya 10 gün gerekiyor hatta tam bir y?la ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullan?yor.

  Süleyman deneyimini ?öyle anlat?yor: "O zamanlar benim gibi bu mesle?e yeni ba?layanlar?n mükemmel bir çalg? yapabilmesi için 3 ila 5 y?ll?k bir zaman dilimi gerekiyordu. O yüzden bu tekni?i ö?renmekten vazgeçmek istemi?tim. Emin ustam beni te?vik etti. Ustam?n sayesinde bugün bu konuma gelebildim. Dolay?s?yla ustama te?ekkür borçluyum".

  Günümüzde köyde halk sanat? enstrüman? yap?m?nda usta olan Süleyman'?n ayl?k geliri yakla??k 3 bin yuan? buluyor. Emin ustan?n te?vikiyle çok say?da ki?i çalg? yap?m?n? ö?rendi veya ö?reniyor. ?u an köydeki 120'yi a?k?n aile çalg? yap?m?yla u?ra??rken, be? ki?i Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin maddi olmayan kültür miras? aktar?c?s? unvan?na lay?k görüldü.

  Toksu ilçe yönetimi son y?llarda köylülerin gelirlerini art?rmak amac?yla yöreye özgün sektörleri geli?tirme plan?n? hayata geçirdi. Plan kapsam?nda turistlerin yerel çalg?, dans, ?ark? ve gösterileri bizzat tan?malar?na olanaklar sa?land?. Böylece daha çok say?da turist bölgede a??rlan?rken, el yap?m? çalg?lar da gittikçe daha çok sat?l?yor.

  Daha önce bir çalg?y? en fazla 10 yuana satabildi?ini belirten Emin, ?imdi çalg? fiyatlar?n?n birkaç yüz yuan ile bin yuan aras?nda de?i?ti?ini, baz? özel yap?m çalg?lar?n 30 bin yuana bile satabildi?ini söylüyor. Emin, çalg? sat???ndan geçen y?l 150 bin yuan?n üzerinde gelir elde etti.

  Emin zenginle?irken Nuridin ?smail gibi yoksullar? da unutmad?.

  ?smail kendi ya?am?ndan bahsederken: "Daha önce tarlada çal??arak y?lda sadece 8 bin yuan kazan?yordum, Emin ustadan çalg? yap?m?n? ö?rendikten sonra ya?am?mda büyük de?i?iklikler meydana geldi. ?imdi y?lda 50 bin yuan gelir elde edebiliyorum" diyor.

  Emin, halk sanat? enstrüman? yap?m tekniklerinin ku?aktan ku?a?a aktar?lmas?n?, çalg?lar?n popülerli?inin yükselerek, gelecekte daha çok yerli ve yabanc? pazarlarda ra?bet görmesini arzulad???n? belirtti.

  Günümüzde Cay köyü çalg? yap?m?, tarihi Kösen kültürü ile dans ve ?ark? gösterileri, tatiller ve turizm al??veri?lerinin bir arada oldu?u ulusal düzeyde 3A turistik alan haline gelirken, y?ll?k çalg? sat??? 60 bin adeti a?m?? durumda.

  E?er bir gün yolunuz Çin'e dü?ürse Cay köyündeki güzel çalg?larla icra edilen, kula?a ho? gelen Uygur müzi?ini bizzat dinlemeyi ihmal etmeyin.

  766捕鱼下载 能提现的捕鱼游戏官网| 同城游棋牌app| 同乐棋牌首页| 新版金蟾捕鱼下载| 恒彩app下载